KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia Październik 29 2010 18:01:30

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU PRZYPOMINA WŁAŚCICIELOM, ZARZĄDCOM I UŻYTKOWNIKOM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O CIĄŻĄCYCH NA NICH OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ O ZASADACH ICH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA W CELU ZAPOBIEŻENIA POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Z uwagi na zwiększone, w okresie zimowym występowanie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, i wentylacyjnych . Stosownie do ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

Jednocześnie przypomina się, że na właścicielach zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem (art. 70 ustawy Prawo budowlane).

Nowelizacją z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99 z 2007r. , poz. 665) ustawodawca wprowadził przepis art. 62 ust.1 pkt. 3 (w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust.1 pkt. 1), dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzenia. Zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt. 3 okresowym kontrolom ( w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada , powinny zostać poddane:

  1. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnie dachu,
  2. Inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Uprawniona osoba dokonująca każdej z tych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Przypominam, że zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadkach wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem oraz mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny obiektu i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji poprzez m. in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu, zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiary śniegu z dachu a także usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających przy budynku. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrole w zakresie wykonywania powyższych obowiązków prowadzić będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.


Powiatowy Inspektor 24.07.2013r.