KOMUNIKAT DO ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
Dodane przez janscyzor dnia Maj 11 2020 22:48:19
KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami ) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 . Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Przez obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej należy rozumieć obiekty o charakterze rekreacyjnym lub sportowym takie jak: place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parkour parki, street workout parki, parki linowe i inne obiekty o zbliżonym charakterze. Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia kontroli obiektów, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Stosownie do zapisu art. 70 ust.1 ustawy Prawo budowlane właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar. Ponadto przypominam, że na podstawie art. 93 pkt.8 ustawy Prawo budowlane, kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny, natomiast zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W celu uniknięcia zagrożeń zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.


06.05.2020r.